Głównym celem działalności Spółki Oxytop jest produkcja nadtlenkowych inicjatorów stosowanych w przetwórstwie nienasyconych żywic poliestrowych. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w produkcji chemicznej stworzyliśmy firmę, która realizuje nowoczesne procesy chemiczne przy równoczesnej dbałości o środowisko naturalne.

Politykę ZSZ firmy weryfikuje klient, który stosując wyroby ocenia trafność i jakość nowych rozwiązań. Na bazie współpracy z klientem powstają nowe technologie, uwzględniające potrzeby rynku, wymagania środowiskowe oraz techniczne możliwości produkcyjne firmy. Rodzący się w ten sposób pomysł jest weryfikowany przez zespół, który dąży do spełnienia oczekiwań naszych partnerów, budując wzajemną, wieloletnią współpracę.

Do osiągnięcia tego celu firma dysponuje odpowiednimi zasobami pozwalającymi na wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie ZSZ w oparciu o normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Osiągnięcie tego celu planujemy realizować poprzez:

 • nieustanne doskonalenie naszych wyrobów,
 • zapewnienie przez kierownictwo zintegrowania wymagań systemu zarządzania jakością
  z procesami biznesowymi organizacji,
 • kształtowanie właściwych relacji między pracownikami, przez zapewnienie im odpowiednich warunków pracy,
 • szkolenia i inne formy zdobywania wiedzy, podnoszące umiejętności i świadomość, również w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i jakości pracy,
 • zapewnienie konkurencyjności i jakości wyrobom, poprzez poprawianie warunków działania firmy,
 • respektowanie wymagań związanych z ochroną środowiska wynikających z przepisów prawnych i innych nie zidentyfikowanych wymagań,
 • obniżanie ilości wytwarzanych odpadów i racjonalne wykorzystanie czynników energetycznych,
 • ciągłe doskonalenie infrastruktury technicznej związanej z procesami technologicznymi realizowanymi w firmie,
 • współpracę z partnerami, w celu uzyskania najlepszych warunków działania, korzystnych dla obu stron,
 • określenie kontekstu organizacji oraz stron zainteresowanych istotnych dla ZSZ, ich potrzeb i oczekiwań, które mogą mieć wpływ na planowanie systemu i mogą być wykorzystane jako dane wejściowe do jego opracowania,
 • określenie wymaganych wejść i oczekiwanych wyjść procesów, przydzielenie odpowiedzialności i uprawnień w ramach procesów, uwzględnienie określonych ryzyk i szan oraz ocenę procesów i wdrażanie niezbędnych zmian,
 • ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Stęszew, 3.07.2017